Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ZPG SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY

Ocena 0/5

Prezes Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego
„SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo - Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” z siedzibą w Bielawie ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) spełnienie jednego z warunków, wymienionych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.):
• ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
• uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości,
• wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
b) obywatelstwo polskie, jak również obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,
b) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,
c) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów: Płatnik, Bestia oraz systemu finansowo-księgowego dla księgowości budżetowej,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
f) dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
g)preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
e) organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentów księgowych niezbędnych w rachunkowości, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
f) bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,
g) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
h) rozliczanie inwentaryzacji,
i) przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu Związku i jego zmian,
j) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów Związku,
k) sporządzanie informacji i analiz wykonania budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz,
l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m. in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,
m) opracowywanie projektów uchwał Zarządu i Zgromadzenia dotyczących spraw budżetowo-finansowych,
n) przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,
o) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
p) prowadzenie obsługi płacowej oraz ubezpieczeniowej Związku , w tym w szczególności:
• sporządzanie listy płac wynagrodzeń,
• przygotowanie wynagrodzeń do wypłaty w systemie bankowości Związku,
• sporządzanie i przekazywanie do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentacji ubezpieczeniowej.
r) archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku.
4. Zakres odpowiedzialności
Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat
6. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: sierpień 2024 r.
7. Miejsce i warunki pracy na stanowisku:
a) praca w budynku Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie, ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
b) pomieszczenie biurowe spełniające wymagania bhp, praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
c) budynek jest wyposażony w windę, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
8. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
e) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające trwające zatrudnienie),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
j) dodatkowe dokumenty według uznania kandydata,
k) oświadczenie RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach do celów rekrutacji na stanowisko Głównego Księgowego Związku. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia niniejszego naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” – nie dotyczy.
10. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej hasłem „Nabór kandydatów - Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”” w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku w siedzibie Związku, ul. Piastowska 19a pok. nr 105, 58-260 Bielawa, lub pocztą na adres: Związek Powiatowo-Gminny „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY” ul. Piastowska 19a pok. nr 105, 58-260 Bielawa z dopiskiem „Nabór kandydatów - Główny Księgowy Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY””, decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby Związku. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Inne informacje:
a) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Zarząd Związku w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie sprawdzone czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu. W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami oraz dokona zostanie ostateczna ocena kandydatów.
b) Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie – drogą telefoniczną.
c) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych oraz nie zostały wybrane do zatrudnienia będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W okresie tym w/w osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po wskazanym czasie w sytuacji nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone z wyjątkiem wyrażenia zgody dotyczącej przetwarzania danych w procesie ewentualnych przyszłych rekrutacji.
d) Prezes Zarządu Związku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Prezes Zarządu
Arkadiusz Karcz

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.