Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

290/2 i 292/2

KW SW1D/ 00048418/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce, Piskorzów, obręb Piskorzów

OPIS:

niezabudowane działki gruntu – rolna, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne, zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIIIb, RIVa

2355

(267 i 2088)

3-R – teren rolniczy

6.546,- zł

650,- zł

1030

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 5.06.2018 r., II -31.07.2018 r.

 

nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 4 paździenika 2018 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

wniesienie WADIUM w określonym wyżej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej  przed otwarciem  przetargu:

- osoby fizyczne - dowód tożsamości ,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających, 

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

- osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualny wypis z rejestru wynosi 3 miesiące),

- cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomością, jej stanem

    technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacją geodezyjną.

Wgląd do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania się z usytuowaniem działki można uzyskać na stronie publicznej geoportal.gov.pl 

 1. Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu oraz koszty dokumentacji wymienione

w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy            w Pieszycach:

 

należność za  nieruchomość -     Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

koszty dokumentacji -                Bank Spółdzielczy nr 56 9527 0007 0036 6063 2000 0003

 

     w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 1. Koszty dokumentacji geodezyjnej, notarialnej oraz sądowe nabycia nieruchomości ponosi
  w całości kupujący.
 1. Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku ewentualnego wznowienia punktów granicznych wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 1. W przypadku nie przystąpienia oferenta, który wygrał przetarg, do zawarcia umowy notarialnej
  w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz Gminy.
 1. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
  i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.
 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

Pieszyce, 4 września 2018 r.