POSTANOWIENIE PROCEDURALNE NR 1/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH
z dnia 28 grudnia  2018 roku

 

W sprawie: przyjęcia harmonogramu sesji Rady Miejskiej  w Pieszycach  na 2019 rok.

1. Przyjmuje się niniejszy harmonogram sesji Rady Miejskiej w Pieszycach  na rok  2019:

Lp.

Data posiedzenia

Temat

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów

1.

23 stycznia 2019

1. Rozpatrywanie projektów uchwał.

1. Burmistrz

2.

27 lutego 2019

1. Rozpatrywanie projektów uchwał.

1. Burmistrz.

3.

27 marca 2019

1.Sprawozdanie z działalności RM za 2018 rok.
2.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał .

1. Przewodniczący RM

2. Przewodniczący Komisji stałych RM

3. Burmistrz

4.

24 kwietnia 2019

1. Przedstawienie sprawozdań finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy Pieszyce.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych

2. Burmistrz

5.

29 maja 2019

1. Ocena realizacji budżetu Gminy Pieszyce za 2018 rok – sesja absolutoryjna.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Burmistrz

6.

26 czerwca 2019

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Kierownik Posterunku Policji w Pieszycach

2. Burmistrz.

7.

28 sierpnia 2019

1. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
2. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2018/2019.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Inspektor ds. oświaty

2. Dyrektorzy placówek oświatowych

3. Burmistrz

8.

25 września 2019

1. Ocena realizacji budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2019 roku.

1. Burmistrz

9.

30 października 2019

1. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Burmistrz

10.

27 listopada 2019

1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków lokalnych.
2. Informacja dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1. Burmistrz

11.

30 grudnia 2019

1. Uchwalenie budżetu Gminy Pieszyce na 2020 rok
2. Przyjecie harmonogramu sesji RM na 2020 r.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał

1. Burmistrz

2. Tematy sesji wymagają formy pisemnej i dostarczane są do biura Rady Miejskiej co najmniej 7  dni przed zaplanowanym dniem rozpoczęcia sesji Rady Miejskiej.
3. Postanowienie proceduralne wchodzi w życie z dniem podjęcia.