Dowody osobiste, meldunki, wybory

 

Wydawanie dowodów osobistych

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Meldunki, ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

 

Wybory

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców

Udostępnienie rejestru wyborców

Udostępnienie spisu wyborców

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania