Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

343/3 i 343/2

KW SW1D/ 00048077/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Rościszów obręb Rościszów

OPIS:

niezabudowane działka gruntu, posiadająca  dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

Na terenie działki usytuowana jest sieć kanalizacyjna z 3 studzienkami oraz studnia w związku z czym przy zawarciu umowy sprzedaży zostanie ustanowiona służebność na rzecz właściciela sieci polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie bierzącego utrzymania i napraw urządzeń usytuowanych w obrębie działki oraz na zakazie zabudowy studzienek i służebność na rzecz właściciela działki 343/1 polegająca na prawie korzystania ze studni.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: B i Bp

0.0796

0.0083

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej(1)

50.000,-(1)

5.000,-

1000

 (1)  przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pieszyce.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  5 października 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>