Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

161/2 i 162

KW działki

SW1D/00048666/6

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1, położony na I kondygnacji na parterze

o pow. użytkowej 86,21m2, plus pomieszczenia przynależne: piwnica – 10,20 m2, 2 komórki – 8,20 m2 każda, garaż – 8,55 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie własności działek gruntu na których posadowiony jest budynek wynosi 56,54%. Stan techniczny lokalu niski.

Położenie

Gmina Pieszyce, Kamionki 6, obręb Kamionki

679

119

(udział 56,54%- 451,19 m2)

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (1)

180.000,- zł

18.000,-

  • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 18.08.2021 r.

Na działce gruntu nr 161/2 zostanie ustanowiona służebność drogowa na rzecz każdoczesnego posiadacza działki 163/4.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  7 października 2021 r.

Całe ogłoszenie - TUTAJ
Szkice - TUTAJ

kamkam
kam1