Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

83

KW SW1D/ 00037560/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIIIb, na terenie działki usytuowana jest studzienka kanalizacyjna z siecią  biegnącą w obszarze działki

0.0690

U.1 - Tereny zabudowy usługowej(1)

CPP.6 – tereny ciągów pieszych i placów(1)

62.000,-(2)

6.000,-

930

2

86, 85/2 i 84/3

KW SW1D/ 00037560/3

SW1D/00047214/6

SW1D/00016038/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: PsIV, dr

0.0406

0.1256

0.0804

U.2 - Tereny zabudowy usługowej(2)

 

227.044,-(2)

22.000,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  17 czerwca 2021 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>