Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

684/3

KW SW1D/ 00038609/6

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: B

0.1169

MWW.1 – Zabudowa mieszkaniowa willowa(1)

 

66.795,-(2)

6.600,-

930

2

112/13

112/14

112/15

KW SW1D/ 00038609/6

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Środkowe

Opis:

Działki gruntu z których jedna zabudowana jest budynkiem gospodarczym (przewidzianym w planie do rozbiórki). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne. 

0.0107

0.0178

0.0311

MWU.7 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowe

KDW.12 – drogi wewnętrzne(1)

46.408,-(2)

4.600,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 16.02.2021 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  9 kwietnia 2021 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>