Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

162/2

KW SW1D/ 00047825/2

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Południe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIIIa, Bp

0.8414

2-PU – Zabudowa przemysłowo -usługowa(1)

 

338.560,-(2)

33.000,-

930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  21 grudnia 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>