Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

860/2

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1)

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: ŁIV, PsV. Dostęp do drogi publicznej przez drogi  wewnętrzne.

0.8011

R.12 - Użytki rolne(2)

20.000,-

2.000,-

930

2

944/5

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Dostęp do drogi publicznej przez drogę  wewnętrzną

0.1015

MS.22 – Zabudowa mieszkaniowa i usługowa średniej intensywności(2)

 

68.959,-(4)

5.800,-

1000

3

532

KW SW1D/ 00048418/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne, na terenie działki usytuowany jest słup napowietrznej linii WN z trakcją biegnącą w obszarze działki w kierunku północnym,

 przez teren działki przechodzi sieć wodociągowa.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIIIb

0.9149

w.MN.10 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(2)

137.235,-(4)

13.000,-

1030

4

293

KW SW1D/ 00050976/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi od strony Bielawy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

0.7588

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (3)

151.760,-

15.000,-

1100

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2019, poz. 1036).

(2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

(4) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  30 lipca 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>