Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

342

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1)

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIVb, PsIV. Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, na terenie działki usytuowany jest słup napowietrznej linii SN.

0.4840

R.14 - Użytki rolne(2)

20.552,-

2.000,-

930

2

82

KW SW1D/ 00047213/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana. Część działki o pow. 58 m2 został objęta umową dzierżawy obowiązującą do 30.12.2022 r. z przeznaczeniem pod pawilon handlowy nie związany trwale z gruntem i(pawilon nie jest przedmiotem sprzedaży)

0.0677

U.1 - Tereny zabudowy usługowej(2)

 

56.624,-(3)

5.600,-

1000

3

93

KW SW1D/ 00038559/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana.

0.1911

MWU.2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej(2),

KDZ.4 – drogi publiczne(2)

172.028,-(3)

17.200,-

1030

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2016, poz. 2052).

(2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(3) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

 Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 16 lipca 2020 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>

Ogloszenie Nr 7 2020