OGŁOSZENIE Nr 14/2021 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

83

KW SW1D/ 00037560/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIIIb, na terenie działki usytuowana jest studzienka kanalizacyjna z siecią  biegnącą w obszarze działki

0.0690

U.1 - Tereny zabudowy usługowej(1)

CPP.6 – tereny ciągów pieszych i placów(1)

62.000,-(2)

6.000,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 22.06.2021 r.. II – 17.08.2021 r.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

                        Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  7 października 2021 r.

CAŁE OGŁOSZENIE - TUTAJ

OGŁOSZENIE Nr 13/2021 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

161/2 i 162

KW działki

SW1D/00048666/6

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1, położony na I kondygnacji na parterze

o pow. użytkowej 86,21m2, plus pomieszczenia przynależne: piwnica – 10,20 m2, 2 komórki – 8,20 m2 każda, garaż – 8,55 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie własności działek gruntu na których posadowiony jest budynek wynosi 56,54%. Stan techniczny lokalu niski.

Położenie

Gmina Pieszyce, Kamionki 6, obręb Kamionki

679

119

(udział 56,54%- 451,19 m2)

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (1)

180.000,- zł

18.000,-

  • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 18.08.2021 r.

Na działce gruntu nr 161/2 zostanie ustanowiona służebność drogowa na rzecz każdoczesnego posiadacza działki 163/4.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  7 października 2021 r.

Całe ogłoszenie - TUTAJ
Szkice - TUTAJ

kamkam
kam1

 

 

 

Program MALUCH+ 2021

znaki strona www

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZU PRACY

„Program MALUCH+ 2021”

dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

 

 

DOFINANSOWANIE
43 200,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
54 000,00 ZŁ

 

 

Celem „Programu MALUCH+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach. W 2021r. Gmina Pieszyce realizuje Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+ 2021” moduł 2 polegający na dofinansowaniu kosztów funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Pieszycach.