Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie opłat i podatków lokalnych, należy spodziewać się, że podatki w 2023 roku wzrosną średnio o 11,8%.

Skutki inflacji niestety odczujemy również w podatkach. Z obwieszczenia resortu finansów wynika, że maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 111,8. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 11,8 proc. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,6 proc.

Zgodnie z dokumentem w 2023 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie średnio do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, czyli o 11 gr. Z kolei stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku do 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o ponad 3 zł więcej niż obecnie.

Decyzję o konkretnych zmianach w wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok Rada Miejska podejmie na listopadowej sesji Rady Miejskiej.

1) Podatek od gruntów:  

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach - 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni;

2) Podatek od budynków lub ich części:  

 1. a) mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 5. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

3) Podatek od środków transportowych:  

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:  

 1. a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,
 2. b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,
 3. c) powyżej 9 ton – 2042,19 zł,

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.  

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2382,52 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).  

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.  

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie - 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).  

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).  

4) Opłaty:  

 1. targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
 2. miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
 3. miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie,
 4. uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,
 5. od posiadania psów – 150,93 zł
 6. część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie
 7. część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Czytaj obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 >>>

Za: samorzad.pap.pl