Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszyach zaplanowanej na dzie艅 27 kwietnia 2022 r., godz.: 14:00.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach za 2021 rok.
6. Sprawozdanie z dzialalno艣ci Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust 3 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 31/2022).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osi膮gni臋cia naukowe dla dzieci i m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cych do szk贸艂 na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 35/2022).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz臋艣ci obr臋bu Ro艣cisz贸w (projekt nr 32/2022).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieszyce (projekt nr 33/2022).
13. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 34/2022).
14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJ