Od 16 marca 2022 r. można składać wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego, uciekając przed wojną, zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. poz. 583).

Na podstawie specustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będzie udzielana szeroka pomoc i świadczenia. Podstawą do ubiegania się o pracę czy pomoc lekarską jest posiadanie numeru PESEL.

Apelujemy jednak, aby zainteresowani nadaniem numeru PESEL, nie udawali się już pierwszego dnia do urzędu. Obsługa jednej osoby to minimum 30-40 minut.

Przy nadaniu nr PESEL pobierane będą odciski palców od każdego, kto ukończył 12 lat. Cały proces odbywa się w polskim Rejestrze Dowodów Osobistych. Do obsługi systemu służy specjalnie dedykowany sprzęt informatyczny ze skanerami i czytnikami odcisków palców, a jego liczba jest ograniczona. Obsługują go wyłącznie upoważnieni pracownicy urzędu, którzy otrzymali stosowne uprawnienia i karty kryptograficzne.

Ponadto proces wydawania numeru PESEL może być połączony z uruchomieniem Profilu Zaufanego – potrzebnego np. do ubiegania się o różne świadczenia.

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie:
Wniosek w języku polskim i ukraińskim >>>
Wniosek w języku polskim i rosyjskim >>>

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy zawiera:

1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński;
4) obywatelstwo;
5) imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
6) nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
7) imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
8) nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane;
10) datę urodzenia;
11) miejsce urodzenia;
12) kraj urodzenia;
13) płeć;
14) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15) datę złożenia wniosku;
16) adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane;
17) adnotację urzędnika o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji z rejestrem obywateli Ukrainy prowadzonym przez Straż Graniczną;
18) informacje dotyczące sprawowania faktycznej opiekę nad dzieckiem , w tym między innymi wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem – jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku – innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem;
19) oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
20) oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
21) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
22) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
23) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:
1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

- dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
- w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie,
Może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego.

Na podstawie: 
https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5434853,Wniosek-o-PESEL-dla-obywatela-Ukrainy-jak-zlozyc-na-jakim-formularzu.html