W ramach budżetu obywatelskiego Gminy Świecie, mieszkańcy naszego partnerskiego miasta cieszyć się mogą nowym terenem turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu. Dzięki środkom pozyskanym z  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Gmina Świecie realizuje projekt pn. „Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie”.

W dniu 24 października 2019 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania. 

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" konkursu Nr X/2018 dotyczącego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Plan inwestycji określa następujące zadania:
• wykonanie ścieżek z kruszywa kamiennego
• wykonanie punktu widokowego
• wykonanie zieleni i małej architektury
• przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

Koszt całkowity zadania: 160 270,83 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 158 270,83 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 77 853,00 zł.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 r.

Obszar ten stanie się atrakcyjny turystycznie ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Zostaną wykorzystane jego mocne strony, czyli walory turystyczne, rekreacyjne i krajobrazowe. Teren ten będzie otwarty dla lokalnej społeczności mieszkańców Wiąga, dla mieszkańców całego sołectwa, gminy Świecie, gmin ościennych oraz turystów.

Celem operacji jest podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/ rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję poprzez budowę centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie.

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:

• liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Wskaźnik ten zostanie osiągnięty w 2020 r.

• wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 000 osób

Wskaźnik ten zostanie osiągnięty do końca 2023 r.

promocja zawarcie aneksu nr1 Wiag

ANEKS NR 1

Nazwa zadania:

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu, gmina Świecie

W dniu 23 lutego 2021 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim aneks nr 1 do zawartej umowy nr 00728-6935-UM0211146/18 z dnia 24 października 2019 r. na realizację ww. zadania.

W związku z realizacją projektu zmianie ulega wyłącznie termin złożenia wniosku o płatność od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.