W wyjątkowy sposób zakończyliśmy rok szkolny 2019/20. Ciężka praca dzieci, rodziców i nauczycieli została doceniona i nadeszły upragnione wakacje. Na apelach zostali wyróżnieni ci uczniowie, którzy kończyli swoją edukację w szkole podstawowej i technikum, otrzymując „Złotą Sówkę”, nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, a także ci, którym wręczono stypendia naukowe i sportowe.
KoniecRokuNews
W tym roku przyznano cztery „Złote Sówki”. Wyróżnienie otrzymał:
Maciej Chodowiec. Maciej jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, który przez wszystkie lata nauki w drugim etapie edukacyjnym aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i klasy. Zawsze pracowity, pilny, wszechstronnie uzdolniony. Jego średnia w drugim etapie edukacyjnym wyniosła 5,56 (w klasie VIII – 5,72), otrzymał wzorowe zachowanie. Brał udział w licznych konkursach godnie reprezentując swoją klasę i szkołę.
MaciejchodowiecAleks Głowacz. Aleks jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, to uczeń, który wyróżnia się swoją postawą na tle rówieśników. Jest obowiązkowy, pracowity, sumienny, wytrwale dąży do wyznaczonych celów. Od czwartej klasy osiągał wysokie wyniki w nauce i zawsze miał wzorowe zachowanie. Charakteryzuje go wysoka kultura osobistą i wszechstronna wiedza. Chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Włączał się w akcje wolontariatu, m.in. brał udział w zbiórce publicznej: Ratowanie polskich nekropolii w ramach Akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Ponadto w każdym roku szkolnym godnie reprezentował klasę oraz szkołę w licznych konkursach i olimpiadach.
AleksGlowaczJulia Iwachów, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach, osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce i zawsze zdawała do następnej klasy z wyróżnieniem. W klasie ósmej osiągnęła najwyższą średnią z klasy 5,71. Bardzo angażowała się w życie klasy i szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego szkoły, a w roku szkolnym 2019/2020 była przewodnicząca szkoły. Reprezentowała szkołę na uroczystościach Gminnych. Od klasy 4 do klasy 8 uczennica systematycznie brała udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych z przedmiotów tj. historia, przyroda, geografia, chemia, j. angielski, j. niemiecki, j. polski . W ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego została laureatem zajmując 10 miejsce w klasyfikacji ogólnej. W konkursach szkolnych uzyskiwała : I miejsce w konkursie czytelniczo -literackim, I miejsce w szkolnym konkursie,,Najpiękniejszy różaniec”, II miejsce w konkursie literackim,,Wiosna ach to ty”, III miejsce w konkursie plastycznym ,,Jestem tym co jem”. Brała udział w licznych akcjach tj. Pole Nadziei, Góra grosza, Unicef, oraz pełniła wolontariat w akcji ,,Na cztery łapy”.
JuliaIwachowArleta Bartosik, uczennica Zespołu Szkół im. ks. J. Dzierżonia w Pieszycach, to uczennica o wysokiej kulturze osobistej, ambitna, realizująca stawiane przez siebie cele. Przez cały okres nauki w technikum wykazywała się pracowitością i sumiennością w nauce i wykonywanych przez siebie zadaniach. Na Arletę można było liczyć w każdej sytuacji. Zawsze chętna zaangażować się w życie szkoły. Reprezentowała szkołą na wewnątrz organizowanych uroczystościach oraz poza nią. Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz szkoły, klasy, miasta, środowiska. Zaangażowana w działalność wolontariatu. Zawsze chętna pomóc sowim koleżankom i kolegom z klasy oraz ze szkoły. Arleta nigdy nie ulegała szkodliwym wpływom i nałogom. Godnie, kulturalnie zachowywała się w szkole i poza nią, okazywała szacunek innym osobom. Reprezentowała klasę, szkołę w konkursach i olimpiadach. Arleta przykładnie spełniała wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijała swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogacała swoją wiedzę. Była laureatką Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Chętnie brała udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę lub inne instytucje edukacyjne.