3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe jest udzielane od dziś na działalność zarejestrowanego KGW. Można już składać wnioski o tegoroczną pomoc finansową. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych dla KGW. Wnioski można pobrać ze strony i złożyć w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGWNews

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9,1 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 r. ponad 16 mln złotych, a w 2019 r. - blisko 30 mln złotych. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół, w których działa około 250 tys. osób. Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych.
Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na stronie ARiMR wzór wniosku
o przyznanie pomocy dla KGW na 2020 r. wraz ze sprawozdaniem.
Link: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Koła gospodyń wiejskich organizują życie społeczne i kulturalne na obszarach wiejskich. Poprzez swoją działalność wzmacniają kapitał społeczny i są szkołami społeczeństwa obywatelskiego. Na mocy ustawy koła gospodyń wiejskich mogą działać także w miastach do 5 tys. mieszkańców. Przysługują im analogiczne uprawnienia jak kołom działającym na obszarach wiejskich.

Link: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zloz-wniosek-o-pomoc-finansowa-dla-kola-gospodyn-wiejskich