Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 27.02.2020 115028

Miasto partnerskie gminy Świecie rozpoczyna realizację projektu Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”. Władze Gminy w dniu 21 lutego 2020 r. podpisały z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” umowę na realizację ww. projektu. Projektem objętych będzie 15 dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).
W projekcie zaplanowano wiele atrakcyjnych dla dzieci zajęć:
o Zajęcia z psychologiem
o Trening Umiejętności Społecznych „LEGO TUS”
o Warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się
o Warsztaty logopedyczne
o Zajęcia kreatywne, rękodzielnicze „Zdolne dłonie pełne pomysłów”
o Zajęcia sportowo – ruchowe „Chcę, Mogę, Potrafię”
o Warsztat zooterapii
o Zajęcia z robotyki i programowania
o Zajęcia integracyjno-kulturalne
 wyjście do kina
 wyjście do biblioteki
 muzykoterapię
 piknik integracyjny „Dzień rodziny”
 spotkanie integracyjne na zakończenie projektu

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.

Celem projektu jest zwiększenie udziału dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia w życie społeczne, wsparcie procesu edukacji oraz rozwój kompetencji kluczowych w kształtowaniu umiejętności społecznych i życiowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 15 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Świecie w okresie od marca do listopada 2020 roku

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Wskaźniki produktu:
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15 osób (4 K, 11 M)
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 15 osób (4 K, 11 M)

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 11 osób (2 K, 9 M)
• Efektywność społeczna - 8 osób (2 K, 6 M)

Okres realizacji: marzec – listopad 2020 r.

Koszt całkowity zadania: 51 630,00 zł.
Dofinansowanie: 48 998,50 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinasowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17 realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Więcej informacji na stronie naszego miasta partnerskiego Świecia www.swiecie.eu
https://www.swiecie.eu/pl/news/otrzymali%C5%9Bmy-pieni%C4%85dze-na-klub-m%C5%82odzie%C5%BCowy
https://www.swiecie.eu/pl/page/klub-m%C5%82odzie%C5%BCowy-%E2%80%9Eweso%C5%82a-przysta%C5%84%E2%80%9D

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 02.03.2020 080343