Stowarzyszenie Ziemia Dzier偶oniowska鈥
58-200 Dzier偶oni贸w
Rynek 36

og艂asza nab贸r na

samodzielne stanowisko pracy do spraw obs艂ugi i promocji turystycznej Ziemi Dzier偶oniowskiej

 

I. Zakres obowi膮zk贸w na stanowisku obj臋tym naborem:

utworzenie i promowanie wsp贸lnej marki 鈥瀂iemi Dzier偶oniowskiej鈥,
stworzenie systemu identyfikacji wizualnej marki,
obs艂ugiwanie turyst贸w krajowych i zagranicznych,
zacie艣nienie wsp贸艂pracy z aktualnymi CIT, stowarzyszeniami (G贸r Sowich) oraz LOT,
pozyskiwanie 艣rodk贸w zewn臋trznych,
organizowanie imprez sportowo-turystycznych,
przygotowywanie opracowa艅, analiz, koncepcji, grafik,
sta艂y kontakt z innymi stowarzyszeniami, samorz膮dami, nadle艣nictwami i szeroko poj臋t膮 bran偶膮 turystyczn膮,
udzia艂 w targach, imprezach turystycznych,
przygotowywanie transakcji finansowych i ich realizacja,
prowadzenie strony www oraz kont na portalach spo艂ecznych,
promocja produkt贸w lokalnych,
dystrybucja materia艂贸w promocyjnych gmin,
艣cis艂a wsp贸艂praca z mediami,
prowadzenie informacji turystycznej,
wsparcie merytoryczne cz艂onk贸w Stowarzyszenia Ziemia Dzier偶oniowska.

II. Charakter wymaga艅 na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne:

obywatelstwo polskie,
pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
wykszta艂cenie: 艣rednie lub wy偶sze,
do艣wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy,
praktyczna umiej臋tno艣膰 tworzenia dokument贸w, um贸w, formularzy, zestawie艅,
bardzo dobra znajomo艣膰 pakietu biurowego MS OFFICE w szczeg贸lno艣ci Word i Excel, Powerpoint,
komunikatywno艣膰 werbalna i pisemna,
prawo jazdy kat. B,
znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
umiej臋tno艣膰 pracy z lud藕mi, w tym z 鈥瀟rudnym鈥 klientem.

鈥媁ymagania dodatkowe:

umiej臋tno艣膰 planowania i organizacji pracy,
umiej臋tno艣膰 utrzymania porz膮dku w dokumentach i na stanowisku pracy,
umiej臋tno艣膰 radzenia sobie ze stresem.

III. Cechy osobowo艣ci:

Zaanga偶owanie, dok艂adno艣膰, samodzielno艣膰, w艂asna inicjatywa, kreatywno艣膰, komunikatywno艣膰, umiej臋tno艣膰 pracy w zespole, skrupulatno艣膰, kultura osobista, odporno艣膰 na stres, umiej臋tno艣膰 pracy pod presj膮 czasu, sumienno艣膰, uczciwo艣膰, dyskrecja, terminowo艣膰.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy 鈥 pe艂ny etat.
Rodzaj umowy 鈥 pierwsza umowa o prac臋 zawarta na czas okre艣lony 6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 zatrudnienia w przysz艂o艣ci na podstawie umowy o prac臋 na czas nieokre艣lony.
Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzier偶oniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzier偶oni贸w) oraz budynek Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, ul. Sienkiewicza 18, 58-200 Dzier偶oni贸w.
Wynagrodzenie w przedziale od 3 500,00 z艂 鈥 4 200,00 z艂 brutto.

V. Oferty pisemne kandydat贸w powinny zawiera膰:

curriculum vitae,
list motywacyjny,
dokumenty po艣wiadczaj膮ce wykszta艂cenie oraz do艣wiadczenie,
o艣wiadczenie, i偶 kandydat/-ka zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 klauzuli informacyjnej dla kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie 鈥 po艣wiadczone w艂asnor臋cznym podpisem,
o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
o艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczeg贸艂owe CV powinny by膰 opatrzone w艂asnor臋cznym podpisem oraz klauzul膮: 鈥濿yra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)鈥.

Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzier偶oniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzier偶oni贸w), w zamkni臋tej kopercie z napisem: 鈥濶ab贸r na samodzielne stanowisko pracy do spraw obs艂ugi i promocji turystycznej Ziemi Dzier偶oniowskiej鈥 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. Oferty z艂o偶one po tym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydat贸w ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie dotycz膮ca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuj臋, 偶e:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 鈥濻towarzyszenie Ziemia Dzier偶oniowska鈥, reprezentowane przez Przewodnicz膮cego Zarz膮du 鈥濻towarzyszenia Ziemia Dzier偶oniowska鈥, ul. Rynek 36, 58-200 Dzier偶oni贸w.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu naboru kandydat贸w na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu p贸藕niejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres nie kr贸tszy ni偶 5 lat od zako艅czenia roku, w kt贸rym zosta艂a przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofert臋 odk艂ada si臋 do akt osobowych i przechowywana b臋dzie przez okres 50 lat od zako艅czenia stosunku pracy. Pozosta艂e oferty zostan膮 po zako艅czeniu rekrutacji niezw艂ocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz膮cych narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemo偶liwi wzi臋cie udzia艂u w naborze kandydat贸w na wolne stanowisko pracy w 鈥濻towarzyszeniu Ziemia Dzier偶oniowska鈥.