ZARZĄDZENIE Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Dowóz osoby niepełnosprawnej intelektualnie na zajęcia z terapii zajęciowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dowóz osoby niepełnosprawnej intelektualnie na zajęcia z terapii zajęciowej