ZARZĄDZENIE Nr 133/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.„Zajęcia rewalidacyjne” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Zajęcia rewalidacyjne”