ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 8 lipca 2016 r., w sprawie rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Modernizacja placu zabaw” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Modernizacja placu zabaw”