Podczas sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbyła się w środę, 25 maja udzielono burmistrz miasta Dorocie Koniecznej – Enozel jednogłośnie absolutorium za 2015 rok.

sesjaMaj1

Burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna – Enozel przygotowała i omówiła prezentację dotyczącą wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2015 rok, a także planów na ten rok i lata kolejne. Wśród wymienionych zadań wykonanych w ostatnim czasie znalazła się zmiana statusu Gminy Pieszyce z miejskiej na miejsko – wiejską, przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwa Sowiogórskiego, czy możliwość pozyskiwania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowano także remont sali sołeckiej w Piskorzowie, wybudowanie sali sołeckiej w Kamionkach, utworzenie placu zabaw w Rościszowie. Zaplanowano także liczne działania renowacyjne w Parku Miejskim w Pieszycach, takie jak wycinka drzew, uporządkowanie zieleni, a w przyszłości stworzenie w nim skateparku, siłowni do street workout’u, altany, palenisk grillowych.

W minionym roku udało się wyremontować ul. Kopernika – II etap, część ul. Dworcowej Górnej, współfinansować remont ul. Bielawskiej i drogi w Bratoszowie, a do najważniejszych wydatków zaliczyć należy budowę filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Rościszowie, której otwarcie zaplanowano na dzień 16 września br.

Burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna - Enozel w swoim przemówieniu wspomniała także o sprzedaży Podzamcza, które od maja jest w posiadaniu prywatnego właściciela. Gminy nie byłoby stać na wyremontowanie budynków, których stan był bardzo zły, a przychód za czynsz był niewielki. Korzyść płynąca ze sprzedaży, to przede wszystkim polepszenie sytuacji mieszkaniowej dawnych lokatorów Podzamcza, zasilenie lokalnego rynku nieruchomości, a także szansa na odbudowę tej części miasta, która wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki w Gminie Pieszyce.

Podczas sesji wręczono podziękowania Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie, Zygmuntowi Kudle z okazji Dnia Świętego Floriana, który jest patronem strażaków.
- Przekazujemy wszystkim Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie – życzenia odczytywał Przewodniczący RM, Ryszard Kondrat. - Dzięki Waszej postawie, sumiennej pracy oraz wysokiej sprawności operacyjnej Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, szacunkiem i uznaniem. Za to składamy Państwu serdeczne słowa podziękowania.

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Jadwiga Wąsik przedstawiła sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami związanymi z działalnością pożytku publicznego.
- W 2015 roku na rzecz mieszkańców Gminy Pieszyce działało blisko trzydzieści organizacji pozarządowych. Cztery mają siedzibę poza Pieszycami, jednak prowadzą one działalność na rzecz mieszkańców gminy – relacjonowała Jadwiga Wąsik, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. - 21 organizacji wykazało się dużą aktywnością w efektywnym wspieraniu gminy w realizowaniu zadań publicznych.

Kolejna sesja i zarazem ostatnia przed wakacyjną przerwą odbędzie się w środę, 29 czerwca