W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbyła się 27 kwietnia, radni podjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Pieszycach. Działanie to spowodowane jest ustawowym obowiązkiem wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii o zamiarze likwidacji Straży Miejskiej przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

komen 1b
- Wolą mieszkańców chcemy zlikwidować Straż Miejską, ale zacieśniamy współpracę z Policją
– komentuje sytuację burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel.


W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy m.in.: „Rada Miejska w Pieszycach po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego głosowania w dniach od 29 stycznia do 15 lutego 2016 r. dotyczącego dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej w Pieszycach stwierdza, że: na pytanie zadane w ankiecie „Czy według Ciebie należy zlikwidować Straż Miejską?” przy 420 oddanych głosach za likwidacją Straży Miejskiej opowiedziało się 271 respondentów (65%), przeciw likwidacji 149 respondentów (35%). Szanując wolę mieszkańców Rada Miejska w Pieszycach podejmuje procedurę likwidacji Straży Miejskiej w Pieszycach”.
Co to oznacza? Rada Miejska w Pieszycach podejmując powyższą uchwałę uruchomiła procedurę likwidacji Straży Miejskiej w Pieszycach.
- Wolą mieszkańców chcemy zlikwidować Straż Miejską, ale zacieśniamy współpracę z Policją – komentuje sytuację burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – Od 4 maja w Pieszycach stanowisko kierownika posterunku policji pełni nowa osoba, jest nią Grzegorz Długaszewski. Wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji insp. Markiem Mitraszewskim mieliśmy już pierwsze spotkanie. Omówiliśmy kilka szczególnie ważnych dla nas kwestii. Na pewno poprzez wspólne działania będziemy zacieśniali współpracę pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy i pieszyckim posterunkiem Policji.
Radni po zapoznaniu się z opinią Dolnośląskiego Komendanta Policji we Wrocławiu podejmą decyzję o likwidacji Straży Miejskiej, gdyż do nich należy ostateczny głos w tej sprawie. W przypadku nieotrzymania opinii, Rada Miejska może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.