W związku z małą ilością złożonych wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce informujemy o przedłużeniu terminu ich przyjmowania. Aktualnie czas na składanie wniosków upływa 8 kwietnia 2016 r.


Zgodnie ze złożoną deklaracją dotyczącą chęci uczestnictwa mieszkańców w projekcie i współfinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce zapraszamy do złożenia do 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 kompletnego wniosku w ramach projektu pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce - Etap I”. Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco: do 63% kosztów kwalifikowanych – dotacja z UE, pozostałe 37% wkład własny Państwa (właściciela nieruchomości). Ostateczna kwota do zapłaty dla Państwa zostanie określona po zaprojektowaniu i wykonaniu oczyszczalni.
Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest otrzymaniem przez Gminę Pieszyce dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
W przypadku nie otrzymania dotacji przygotowana dokumentacja zostanie Państwu przekazana w celu indywidualnej realizacji przedsięwzięcia.
Zachęcamy do udziału w projekcie i złożenia kompletnego wniosku.

W załączeniu:
- Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich gminy Pieszyce - Etap I”
- wniosek
- umowa
- oświadczenie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach pokój nr 12 lub pod numerem telefonu 74 8365 268.

Fot.: www.ekologia24.biz