Już za kilka dni rozpocznie się kalendarzowa wiosna, aura za oknem również wskazuje na to, że możemy na dobre pożegnać zimę, a wraz z jej odejściem należy zadbać o teren wokół nas. Mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą przekazać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który czynny jest od poniedziałku do piątku do 12.00 do 17.00 i w sobotę od 10.00 do 14.00. Przekazane przez mieszkańców odpady muszą być przez mieszkańca posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący odpady musi umieścić odpady w miejscu lub w pojemniku wskazanym przez Pracownika PSZOK.

SmieciPieszyce

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a) Papier i tektura – w każdej ilości
b) Tworzywa sztuczne – w każdej ilości
c) Opakowania ze szkła – w każdej ilości
d) Metal – w każdej ilości
e) Opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości
f) Przeterminowane leki – w każdej ilości
g) Chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości
h) Zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości
i) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 300 kg jednorazowo
j) Meble i inne odpady wielkogabarytowe –300 kg jednorazowo
k) Odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie przekraczającej 300 kg miesięcznie na mieszkańca
l) Zużyte opony, z wyłączeniem opon ciężarowych i rolniczych – w ilości nie przekraczającej jednorazowo 5 sztuk
m) Odpady zielone - w ilości nie przekraczającej 100 kg- jednorazowo
n) Odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości