Pieszyccy radni zdeklarowali przekazanie Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie środków finansowych w wysokości 3 035 932,47 zł na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II.


nadzwyczajnaSesjaRMMarzec


Głosowanie dotyczące w/w sprawy odbyło się 1 marca podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Teren na którym planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest na obszarze tzw. Aglomeracji Pieszyce i zgodnie z obowiązującym prawem ścieki sanitarne powinny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.


NadzwyczajnaSesjaRMMarzec1
Planowane zadania są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego – etap I. Etap ten został zakończony i Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o wystąpiła o dofinansowanie na drugi etap.
Zgodnie z kosztorysem koszt realizacji zadań wynosi 9 374 986,1 zł z czego planowane dofinansowanie może wynosić 5 339 053, 63 zł.

NadzwyczajnaSesjaRMMarzec2