Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieszycach prowadzi nabór dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

ZapisyDzieciNews


Zapisu należy dokonać do 31 marca 2016 r. Rodzic/opiekun zapisując dziecko musi posiadać skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu), numer PESEL, dowód osobisty oraz wypełnić druk zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (Załącznik Nr 1). Druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.sp1pieszyce.republika.pl. Informujemy, że w przypadku dziecka zamieszkałego poza rejonem naszej szkoły rodzic składa wniosek (Załącznik nr 2), który dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.sp1pieszyce.republika.pl lub bezpośrednio wypełnia w sekretariacie szkoły. Rodzic dziecka 6-letniego dodatkowo składa Wniosek dot. przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły. Załącznik Nr 3. Druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.sp1pieszyce.republika.pl. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem (74) 8 365 220.
Zachęcamy Państwa do jak najszybszego dokonania zapisu dziecka zgodnie z podanymi terminami rekrutacji.