Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej w Pieszycach na dzień 24 lutego 2016 roku, godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce( III piętro ).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2016 rok ( projekt nr 6/2016 ).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uszczegółowienia zapisów Strategii Rozwoju Miasta Pieszyce na lata 2014-2020 w zakresie celów strategicznych, operacji i działań ( projekt nr 9/2016).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pieszycach ( projekt nr 7/2016)
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/03 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce ( projekt nr 10/2016).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający Uchwałę Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania ( projekt nr 11/2016).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.