Na podstawie 搂14 ust. 2 oraz za艂膮cznika nr 1 i 2 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeg贸lnych kryteri贸w uwzgl臋dnianych w post臋powaniu rekrutacyjnym, sk艂adu i szczeg贸艂owych zada艅 komisji rekrutacyjnej, szczeg贸艂owego trybu i termin贸w przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE
PODAJE DO WIADOMO艢CI

I. Kryteria na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gmin臋 Pieszyce wraz z liczb膮 punkt贸w:

1) kandydat w danym roku szkolnym podlega obowi膮zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub jest obj臋ty prawem do realizowania wychowania przedszkolnego 鈥 25 punkt贸w.
2) pozostawanie rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) kandydata lub rodzica samotnie wychowuj膮cego dziecko w zatrudnieniu w pe艂nym wymiarze czasu pracy, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej b膮d藕 pobieranie nauki w systemie dziennym. 鈥 10 punkt贸w.
3) deklarowanie przez rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) kandydata korzystania przez dziecko z pe艂nej oferty przedszkola tj. nauczania, wychowania, opieki i wy偶ywienia powy偶ej 8 godzin dziennie - 8 punkt贸w.
4) deklarowanie przez rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) kandydata korzystania przez dziecko z pe艂nej oferty przedszkola tj. nauczania, wychowania, opieki i wy偶ywienia do 8 godzin dziennie (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) - 5 punkt贸w.
5) ucz臋szczanie do przedszkola, do kt贸rego kandyduje kandydat rodze艅stwa kandydata
- 2 punkty.

Dokumenty niezb臋dne do potwierdzenia powy偶szych kryteri贸w:
1) o艣wiadczenie rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) lub rodzica samotnie wychowuj膮cego dziecko o zatrudnieniu w pe艂nym wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej b膮d藕 pobieraniu nauki w systemie dziennym.
2) o艣wiadczenie rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) o ucz臋szczaniu rodze艅stwa kandydata do przedszkola, do kt贸rego kandyduje kandydat.
3) o艣wiadczenie rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) dziecka deklaruj膮ce czas pobytu dziecka w przedszkolu (do 8 godzin i powy偶ej 8 godzin).

II. Terminy post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego, a tak偶e terminy sk艂adania dokument贸w do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gmin臋 Pieszyce w roku szkolnym 2016/2017:

tabelaPierwszaNews

Zarz膮dzenie Burmistrza Miasta i Gminy nr 17/2016 z dnia 29 stycznia 2016

III. Kryteria naboru do klas pierwszych szko艂y podstawowej prowadzonej przez Gmin臋 Pieszyce dla kandydat贸w zamieszka艂ych poza obwodem szko艂y wraz z liczb膮 punkt贸w oraz dokumentami niezb臋dnymi do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Kandydat贸w do klas pierwszych szko艂y podstawowej zamieszka艂ych poza obwodem szko艂y przyjmuje si臋 w drodze post臋powania rekrutacyjnego uwzgl臋dniaj膮cego nast臋puj膮ce kryteria:
1) w szkole, do kt贸rego kandyduje kandydat obowi膮zek szkolny spe艂nia rodze艅stwo kandydata - 5 punkt贸w.
2) miejsce pracy rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) lub rodzica samotnie wychowuj膮cego kandydata znajduje si臋 w obwodzie szko艂y 鈥 3 pkt.
3) w obwodzie szko艂y zamieszkuj膮 krewni dziecka (babcia, dziadek) wspieraj膮cy rodzic贸w (opiekun贸w prawnych) lub rodzica samotnie wychowuj膮cego dziecko w zapewnieniu mu nale偶ytej opieki 鈥 2 pkt.
Dokumenty niezb臋dne do potwierdzenia powy偶szych kryteri贸w:
1) za艣wiadczenie o zatrudnieniu rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) lub rodzica samotnie wychowuj膮cego dziecko,
2) o艣wiadczenie rodzic贸w (prawnych opiekun贸w) lub rodzica samotnie wychowuj膮cego dziecko o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

UCHWA艁A NR XIV/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

IV. Terminy post臋powania rekrutacyjnego oraz post臋powania uzupe艂niaj膮cego, a tak偶e terminy sk艂adania dokument贸w do klas pierwszych szko艂y podstawowej prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce w roku szkolnym 2016/2017:

tabelaDrugaNews

Zarz膮dzenie Burmistrza Miasta i Gminy nr 17/2016 z dnia 29 stycznia 2016