TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY do 12 lutego!

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do budowy prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Fotowoltaika to technologia pozwalająca na zamianę energii słonecznej w prąd elektryczny. Odbywa się to poprzez umieszczenie w miejscach eksponowanych na światło słoneczne (dach, grunt) specjalnych paneli. Instalacja fotowoltaiczna staje się nowoczesną i ekologiczną alternatywą zasilania, daje znaczną niezależność od sieci energetycznej, oraz oszczędności.

ZOBACZ PREZENTACJĘ, kliknij na obazrek

fotowoltaika

Mikroinstalacja wg Prawa energetycznego jest to odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW
Prosument (producent + konsument) jest to wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
Proponowany mieszkańcom gminy Program zakłada budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej, ale z przeznaczeniem na potrzeby własne. Nie przewiduje on odsprzedaży wytworzonej przez instalacje energii elektrycznej przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty przyznania pomocy. Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD 2014-2020 może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.
Program skierowany jest do osób fizycznych (właścicieli domów jednorodzinnych itp.) i instytucji (właścicieli budynków użyteczności publicznej).
Szacunkowy koszt mikroinstalacji dla domu jednorodzinnego wynosi około 28 000 zł brutto. Ostateczny koszt wykonania mikroinstalacji zostanie rozliczony indywidualnie po jej wykonaniu. Na koszty realizacji projektu składają się następujące pozycje:
1. Koszt sporządzenia audytu wstępnego, Programu funkcjonalno-użytkowego, Studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku i wyłonienie Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.
2. Koszt zakupu urządzeń, w tym paneli fotowoltaicznych (indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego).
3. Koszt montażu zakupionych urządzeń (indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego).
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie mikroinstalacji prosumenckich zostały określone w zasadach i trybie realizacji „Programu budowy prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Pieszyce”.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Pieszyce do składania wniosków dotyczących przystąpienia do Programu. Osoby zainteresowane montażem na swojej posesji mikroinstalacji, prosimy o jak najszybsze składanie stosownych dokumentów tj.:

- Wniosek o uczestnictwo w programie (pobierz TUTAJ)

- Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz zgłoszeniowy (pobierz TUTAJ)

- Załącznik Nr 2 - Umowa (pobierz TUTAJ)

- REGULAMIN PROJEKTU (pobierz TUTAJ)

które dostępne są także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pieszycach.

Wypełnione i podpisane wnioski (wraz z załącznikami) o dofinansowanie budowy mikroinstalcji fotowoltaicznych wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Miejskim w Pieszycach, pokój nr 14 w terminie do dnia 12 lutego 2016 roku do godz. 12:00.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miejskim, pokój nr 13, tel. 74 8365 488.

 

 Zdjęcie poglądowe - źródło: internet