Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) azbest widnieje jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwale oddziaływanie na drogi oddechowe. Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien. Włókna te mają grubość nie większą niż 3 μm przez co trafiają do pęcherzyków płucnych.

 

AzbestNews11

fot. www.wroclaw.pl


W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:
• pylica azbestowa – azbestoza,
• nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,
• zgrubienia opłucnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budowli, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują. Do obowiązków właściciela należy również inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych. Na właścicielu lub zarządcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowiązek:
• odpowiedniego oznakowania pomieszczeń, w których znajdują się wyroby azbestowe,
• opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagrożeniu azbestowym,
• zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi
Etapy prawidłowego postępowania przy usuwaniu azbestu:
Etap 1. Ocena stanu technicznego.
Podczas przeprowadzonej oceny stanu technicznego wyrobu pobierane są próbki powietrza i materiału podlegające analizie i pozwalające na ocenę ryzyka emisji pyłu. Podczas tego etapu przeprowadzana jest inwentaryzacja materiałów zawierających azbest i opracowywana technologia prowadzenia prac.
Etap 2. Demontaż wyrobów azbestowych (płyty azbestowo-cementowe, inne materiały).
Usuwanie azbestu wykonywane jest na mokro przy zastosowaniu specjalistycznych technologii demontażowych. Wszystkie prace wykonują osoby przeszkolone i wyposażone w środki ochrony osobistej. Podczas prac demontażowych wykonywane jest badanie powietrza w rejonie prac. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.
Etap 3. Zabezpieczenie odpadów azbestowych i przygotowanie do transportu.
Wszystkie odpady pakowane są do specjalnych big bagów i w odpowiedni sposób znakowane.
Etap 4. Transport.
Odpowiednio oznakowane i opakowane odpady azbestowe przewożone są przez uprawnione jednostki na miejsce składowania. Samochody transportowe przystosowane są do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) i posiadają odpowiednie pozwolenia.
Etap 5. Utylizacja odpadów azbestowych.
Odpady azbestowe o kodach 17 06 05* i 17 06 01* deponowane są na specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Etap 6.Wymogi formalno-administracyjne.

Pełna dokumentacja techniczna zostaje przekazana podmiotowi zlecającemu wykonanie prac. Klient otrzymuje kartę przekazania odpadów wraz z oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, które będzie obejmować koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów powinny zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce celem złożenia odpowiedniego wniosku. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczna wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości wniosków oraz możliwości finansowych Gminy. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana przez tutejszy Urząd w drodze przetargu, która po ustaleniu terminu
z Wnioskodawcą będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie

Podstawę prawną stanowią w tym wypadku: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).