Wp艂yw azbestu na organizm cz艂owieka zwi膮zany jest bezpo艣rednio z wnikaniem w艂贸kien azbestowych do organizmu cz艂owieka poprzez uk艂ad oddechowy. W艂贸kna azbestu gromadz膮 si臋 i zalegaj膮 w p艂ucach. Wyst臋puje tak偶e w niewielkim stopniu wch艂anianie azbestu przez sk贸r臋. Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze艣nia 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj膮 i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) azbest widnieje jako substancja o udokumentowanym dzia艂aniu rakotw贸rczym kategorii 1, stanowi膮cym powa偶ne zagro偶enie zdrowia w nast臋pstwie nara偶enia na d艂ugotrwale oddzia艂ywanie na drogi oddechowe. Najwi臋ksze zagro偶enie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie w艂贸kien. W艂贸kna te maj膮 grubo艣膰 nie wi臋ksz膮 ni偶 3 渭m przez co trafiaj膮 do p臋cherzyk贸w p艂ucnych.

 

AzbestNews11

fot. www.wroclaw.pl


W wyniku przedostania si臋 do organizmu ludzkiego py艂u azbestowego przez uk艂ad oddechowy mog膮 nast膮pi膰 takie zmiany chorobowe jak:
鈥 pylica azbestowa 鈥 azbestoza,
鈥 nowotwory z艂o艣liwe 鈥 rak p艂uc i op艂ucnej,
鈥 zgrubienia op艂ucnej.
Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa osob膮 odpowiedzialn膮 za ocen臋 stanu technicznego wyrob贸w zawieraj膮cych azbest jest w艂a艣ciciel lub zarz膮dca budowli, instalacji, urz膮dzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby si臋 znajduj膮. Do obowi膮zk贸w w艂a艣ciciela nale偶y r贸wnie偶 inwentaryzacja wszystkich wyrob贸w azbestowych. Na w艂a艣cicielu lub zarz膮dcy budynku lub instalacji spoczywa ponad to obowi膮zek:
鈥 odpowiedniego oznakowania pomieszcze艅, w kt贸rych znajduj膮 si臋 wyroby azbestowe,
鈥 opracowanie i wywieszenie w odpowiednim miejscu informacji ostrzegawczej o zagro偶eniu azbestowym,
鈥 zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami azbestowymi
Etapy prawid艂owego post臋powania przy usuwaniu azbestu:
Etap 1. Ocena stanu technicznego.
Podczas przeprowadzonej oceny stanu technicznego wyrobu pobierane s膮 pr贸bki powietrza i materia艂u podlegaj膮ce analizie i pozwalaj膮ce na ocen臋 ryzyka emisji py艂u. Podczas tego etapu przeprowadzana jest inwentaryzacja materia艂贸w zawieraj膮cych azbest i opracowywana technologia prowadzenia prac.
Etap 2. Demonta偶 wyrob贸w azbestowych (p艂yty azbestowo-cementowe, inne materia艂y).
Usuwanie azbestu wykonywane jest na mokro przy zastosowaniu specjalistycznych technologii demonta偶owych. Wszystkie prace wykonuj膮 osoby przeszkolone i wyposa偶one w 艣rodki ochrony osobistej. Podczas prac demonta偶owych wykonywane jest badanie powietrza w rejonie prac. Wykonawca, przed przyst膮pieniem do prac polegaj膮cych na zabezpieczeniu lub usuni臋ciu wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z obiektu, urz膮dzenia budowlanego lub instalacji przemys艂owej, a tak偶e z terenu prac, obowi膮zany jest do zg艂oszenia tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzier偶oniowie.
Etap 3. Zabezpieczenie odpad贸w azbestowych i przygotowanie do transportu.
Wszystkie odpady pakowane s膮 do specjalnych big bag贸w i w odpowiedni spos贸b znakowane.
Etap 4. Transport.
Odpowiednio oznakowane i opakowane odpady azbestowe przewo偶one s膮 przez uprawnione jednostki na miejsce sk艂adowania. Samochody transportowe przystosowane s膮 do przewozu materia艂贸w niebezpiecznych (ADR) i posiadaj膮 odpowiednie pozwolenia.
Etap 5. Utylizacja odpad贸w azbestowych.
Odpady azbestowe o kodach 17 06 05* i 17 06 01* deponowane s膮 na specjalnie do tego celu przygotowanych sk艂adowiskach odpad贸w niebezpiecznych.
Etap 6.Wymogi formalno-administracyjne.

Pe艂na dokumentacja techniczna zostaje przekazana podmiotowi zlecaj膮cemu wykonanie prac. Klient otrzymuje kart臋 przekazania odpad贸w wraz z o艣wiadczeniem o prawid艂owo艣ci wykonania prac.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, kt贸re b臋dzie obejmowa膰 koszty zwi膮zane z demontowaniem pokry膰 dachowych lub innych element贸w zawieraj膮cych azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrob贸w powinny zg艂asza膰 si臋 do Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce celem z艂o偶enia odpowiedniego wniosku. Wysoko艣膰 dofinansowania mo偶e wynosi膰 do 100% koszt贸w kwalifikowanych, jednak ostateczna wysoko艣膰 dofinansowania b臋dzie uzale偶niona od ilo艣ci wniosk贸w oraz mo偶liwo艣ci finansowych Gminy. Wykonawc膮 zadania obejmuj膮cego powy偶sze prace na terenie gminy b臋dzie jedna firma wybrana przez tutejszy Urz膮d w drodze przetargu, kt贸ra po ustaleniu terminu
z Wnioskodawc膮 b臋dzie dokonywa膰 demonta偶u pokrycia lub innych wyrob贸w zawieraj膮cych azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania poprzez sk艂adowanie

Podstaw臋 prawn膮 stanowi膮 w tym wypadku: Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21). Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga艅 w zakresie wykorzystywania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz膮dze艅, w kt贸rych by艂y lub s膮 wykorzystywane wyroby zawieraj膮ce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Rozporz膮dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposob贸w i warunk贸w bezpiecznego u偶ytkowania i usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).