Urząd Miejski w Pieszycach informuje, że zgodnie z art. 5 ust. pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

oczyszczalnieNews2

fot. aquaterma.pl


Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. W przypadku gdy nieruchomość leży w zasięgu kolektora kanalizacji ścieków bytowych i istnieje możliwość przyłączenia do kanalizacji, a właściciel nie przyłączył nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Burmistrz Miasta Pieszyce, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, może podjąć postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej wypełnienie obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji ścieków bytowych.
Niewykonanie nałożonego obowiązku przez właściciela nieruchomości podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r., poz. 1015 z późn. zm Obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz wyboru producenta i obiektu oczyszczalni, powinni zrobić rozeznanie warunków dotyczących wymagań prawnych budowy i eksploatacji, warunków lokalnych wynikających z miejscowych planów zagospodarowania gminy, a także warunków gruntowo-wodnych. W odniesieniu do lokalnych uwarunkowań właściciel nieruchomości musi wstępnie dowiedzieć się, jakie są plany gminy w odniesieniu do terenów, na których znajduje się jego posesja.
Najważniejsze z lokalnych uwarunkowań wynikają z:


• miejscowych planów zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
• gminnego programu ochrony środowiska;
• programu kanalizacji.
W myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 m3/dobę) wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów: Prawa budowlanego (art. 29, ust. 1, pkt 3 w kwestii zgłoszenia budowy) do Starosty oraz Prawa ochrony środowiska (w kwestii eksploatacji). Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004 r., nr 283, poz. 2839) zaliczane są oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Obowiązkiem gminy, w myśl przepisów Prawa ochrony środowiska (art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) jest również przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji oczyszczalni.
Zgodnie z tymi zapisami każdy właściciel nieruchomości, który eksploatuje przydomową oczyszczalnię ścieków powinien dokonać takiego zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.

Zakaz wprowadzania ścieków na grunty własne, sąsiednie oraz do wód
Zgodnie z przepisem art.29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) właściciel gruntu nie może co do zasady odprowadzać wód i ścieków na grunty sąsiednie. Szczegółowe uregulowanie zakazujące wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zawiera art. 39 Prawa wodnego, przy czym przepis art. 41 Prawa wodnego określa wymogi, jakim powinny odpowiadać oczyszczone ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Zgodnie z przepisem art. 39 Prawa wodnego zabronione jest wprowadzanie ścieków w szczególności:
1) bezpośrednio do wód podziemnych;
2) do wód:
• powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, czy utworzonych stref ochrony zwierząt łownych,
• powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic,
• stojących,
• jezior oraz ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny;
3) do ziemi:
• jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody czy utworzonych stref ochrony zwierząt łownych,
• zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
• jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem,
• w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami.
Stosowanie do przepisu art. 41 Prawa wodnego z kolei ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą:
1) zawierać:
• odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
• dwuchloro-dwufenylo-trój-chloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB), wielopierścieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH)
• chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne;
2) powodować w tych wodach:
• zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
• zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
• formowania się osadów lub piany.
Naruszenie zakazów opisanych w przepisach art.39 i 41 Prawa wodnego podlega karze grzywny. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.