Informujemy, że w 2015 roku na terenie Gminy Pieszyce przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Gmina Pieszyce zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pieszyce w 2016 roku. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczna wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości wniosków oraz możliwości finansowych Gminy.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana przez tutejszy Urząd w drodze przetargu, która po ustaleniu terminu
z Wnioskodawcą będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane
z zakupem i montażem nowych pokryć.
W związku z powyższym, osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2016 roku proszone są o złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach w terminie do 5 lutego 2016 r. stosownego wniosku.
Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanie dofinansowania.

W załączeniu:
- Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest POBIERZ TUTAJ

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pokój nr 12, tel. 074-8365-268 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8:00-15:00 w środy od 8:00-16:00 oraz w piątki od 8:00-13:00.

 

Fot.: gminadobre.pl