Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok ( projekt nr 93/2015 ).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 92/2015 ).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i wysokości prowizji na 2016 rok (projekt nr 88/2015 ).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( projekt nr 97/2015).
8. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
10. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej.
11. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju o projekcie uchwały budżetowej.
12. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Pieszyce dot. wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Pieszyce na 2016 rok.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (projekt nr 94/2015 ).
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce ( projekt nr 95/2015 ).
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce ( projekt nr 85/2015 ).
18. Projekt Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 99/2015).
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2016 ( projekt nr 84/2015 ).
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pieszyce i Gminą Bielawa dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Pieszyce przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie ( projekt nr 96/2015 ).
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/221/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy społecznej w Pieszycach ( projekt nr 83/2015 ).
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego ( projekt nr 82/2015 ).
23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pieszyce ( projekt nr 87/2015 ).
24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( projekt nr 86/2015 ).
25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów ( projekt nr 91/2015 ).
26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce – ul. Modrzewiowa ( projekt nr 90/2015).
27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach ( projekt nr 89/2015 ).
28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II”( projekt nr 98/2015).
29. Postanowienie proceduralne nr 1/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015 roku.
30. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pieszyce za 2015 rok.
31. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
32. Interpelacje i zapytania radnych.
33. Odpowiedzi na interpelacje.
34. Wolne wnioski i informacje.
35. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.