Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy na 2015 rok ( projekt nr 93/2015 ).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 92/2015 ).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci, sposobu poboru i wysoko艣ci prowizji na 2016 rok (projekt nr 88/2015 ).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( projekt nr 97/2015).
8. Odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej wraz z uzasadnieniem.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
10. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
11. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Bud偶etu i Rozwoju o projekcie uchwa艂y bud偶etowej.
12. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Pieszyce dot. wniosk贸w zawartych w opiniach komisji sta艂ych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
13. Dyskusja nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie bud偶etu Gminy Pieszyce na 2016 rok.
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnych um贸w dzier偶awy (projekt nr 94/2015 ).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Pieszyce ( projekt nr 95/2015 ).
17. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pieszyce ( projekt nr 85/2015 ).
18. Projekt Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 99/2015).
19. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2016 ( projekt nr 84/2015 ).
20. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 Pieszyce i Gmin膮 Bielawa dotycz膮cego 艣wiadczenia pomocy mieszka艅com Gminy Pieszyce przez Zesp贸艂 O艣rodk贸w Wsparcia w Bielawie ( projekt nr 96/2015 ).
21. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXV/221/2013 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie nadania statutu O艣rodkowi Pomocy spo艂ecznej w Pieszycach ( projekt nr 83/2015 ).
22. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie upowa偶nienia Kierownika O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotycz膮cych zrycza艂towanego dodatku energetycznego ( projekt nr 82/2015 ).
23. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznej szko艂y podstawowej prowadzonej przez Gmin臋 Pieszyce ( projekt nr 87/2015 ).
24. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w, przedszkoli i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pieszyce oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania ( projekt nr 86/2015 ).
25. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Po艂udnie, Dolne, Bratosz贸w, Piskorz贸w ( projekt nr 91/2015 ).
26. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce 鈥 ul. Modrzewiowa ( projekt nr 90/2015).
27. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po艂o偶onego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach ( projekt nr 89/2015 ).
28. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Sp贸艂ki Wodoci膮gi i Kanalizacja w Dzier偶oniowie do z艂o偶enia wniosku oraz przyj臋cia do realizacji przedsi臋wzi臋cia pod nazw膮 鈥濽porz膮dkowanie gospodarki wodno 鈥 艣ciekowej na terenie gmin powiatu dzier偶oniowskiego- etap II鈥( projekt nr 98/2015).
29. Postanowienie proceduralne nr 1/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015 roku.
30. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pieszyce za 2015 rok.
31. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
32. Interpelacje i zapytania radnych.
33. Odpowiedzi na interpelacje.
34. Wolne wnioski i informacje.
35. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.