Wśród uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne są osoby posiadające wszystkie, wyżej wymienione cechy. Mogą one nadal rozwijać swoje pasje i zainteresowania, korzystając z projektów w ramach Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych.

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich.
Międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy młodzieżowe wspierane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014–20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”. Wcześniej były wspierane w ramach programu „Młodzież w działaniu” (akcja 1.2 – Młodzież dla Europy – Inicjatywy młodzieżowe), którego Erasmus+ jest kontynuacją.

Międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy młodzieżowe to projekty, które samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież. Mają one służyć:
– zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotyczących tematyki europejskiej,
– podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych),
– rozwijaniu postawy przedsiębiorczej i umiejętności skutecznego działania młodych ludzi (np. założenie klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń np. na temat przedsiębiorczości; organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych).

Wyjazdy (tzw. mobilności)
W ramach projektu partnerstw strategicznych jedna z organizacji uczestniczących w projekcie może zorganizować spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizujących projekt.
Możliwe są również inne formy wyjazdów, pod warunkiem, że służą realizacji założeń i osiągnięciu celów projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki zawodowe,
– instytuty badawcze.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
Środki finansowe mogą być przyznane na: zarządzanie projektem, międzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniające, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprzęt, udział osób niepełnosprawnych, a także inne działania i produkty służące realizacji projektu.

Państwa uczestniczące w programie
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,

Długość trwania projektu: od 6 miesięcy do 2 lat.

Skład partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie.

Gdzie składać wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek składa koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin składania wniosków w roku 2016:
– 2 lutego
– 26 kwietnia
– 4 października
Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż cztery miesiące po wyznaczonym terminie składania wniosków.

We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12.

Więcej informacji znajduje się na stronach: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, http://ec.europa.eu/education, http://ec.europa.eu/youth, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie, na stronach: 93–140, 237–246.