W艣r贸d uczni贸w, kt贸rzy ucz臋szczaj膮 na zaj臋cia pozalekcyjne s膮 osoby posiadaj膮ce wszystkie, wy偶ej wymienione cechy. Mog膮 one nadal rozwija膰 swoje pasje i zainteresowania, korzystaj膮c z projekt贸w w ramach Transnarodowych Inicjatyw M艂odzie偶owych.

Dotacje na mi臋dzynarodowe inicjatywy grup m艂odzie偶y z kraj贸w europejskich.
Mi臋dzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy m艂odzie偶owe wspierane s膮 w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014鈥20, unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ M艂odzie偶 鈥 akcja 2 鈥濸artnerstwa strategiczne鈥. Wcze艣niej by艂y wspierane w ramach programu 鈥濵艂odzie偶 w dzia艂aniu鈥 (akcja 1.2 鈥 M艂odzie偶 dla Europy 鈥 Inicjatywy m艂odzie偶owe), kt贸rego Erasmus+ jest kontynuacj膮.

Mi臋dzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy m艂odzie偶owe to projekty, kt贸re samodzielnie przygotowuje, organizuje i realizuje m艂odzie偶. Maj膮 one s艂u偶y膰:
鈥 zwi臋kszaniu zaanga偶owania obywatelskiego poprzez m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dotycz膮cych tematyki europejskiej,
鈥 podejmowaniu dzia艂a艅 dla po偶ytku spo艂eczno艣ci lokalnych (m.in. wspieranie grup zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym np. os贸b starszych, niepe艂nosprawnych, migrant贸w, mniejszo艣ci spo艂ecznych),
鈥 rozwijaniu postawy przedsi臋biorczej i umiej臋tno艣ci skutecznego dzia艂ania m艂odych ludzi (np. za艂o偶enie klubu m艂odzie偶owego, organizacji lub przedsi臋biorstwa spo艂ecznego; przygotowanie i przeprowadzenie kurs贸w i szkole艅 np. na temat przedsi臋biorczo艣ci; organizowanie wydarze艅 kulturalnych i artystycznych).

Wyjazdy (tzw. mobilno艣ci)
W ramach projektu partnerstw strategicznych jedna z organizacji uczestnicz膮cych w projekcie mo偶e zorganizowa膰 spotkanie przedstawicieli organizacji partnerskich realizuj膮cych projekt.
Mo偶liwe s膮 r贸wnie偶 inne formy wyjazd贸w, pod warunkiem, 偶e s艂u偶膮 realizacji za艂o偶e艅 i osi膮gni臋ciu cel贸w projektu.

O dofinansowanie mog膮 ubiega膰 si臋 m.in.:
鈥 organizacje m艂odzie偶owe,
鈥 nieformalne grupy m艂odych ludzi,
鈥 organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
鈥 samorz膮dy,
鈥 instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
鈥 plac贸wki edukacyjne ka偶dego typu
鈥 uczelnie,
鈥 instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz edukacji i szkolnictwa wy偶szego,
鈥 przedsi臋biorstwa,
鈥 izby rzemios艂a, stowarzyszenia i zwi膮zki zawodowe,
鈥 instytuty badawcze.

Maksymalna wysoko艣膰 dofinansowania jednego projektu na rok to 150 tys. euro.

Dofinansowanie
艢rodki finansowe mog膮 by膰 przyznane na: zarz膮dzanie projektem, mi臋dzynarodowe spotkania projektowe, seminaria, konferencje, produkty intelektualne, wydarzenia upowszechniaj膮ce, wyjazdy dydaktyczne, podwykonawstwo i sprz臋t, udzia艂 os贸b niepe艂nosprawnych, a tak偶e inne dzia艂ania i produkty s艂u偶膮ce realizacji projektu.

Pa艅stwa uczestnicz膮ce w programie
鈥 28 kraj贸w cz艂onkowskich UE,
鈥 kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
鈥 kraje kandyduj膮ce do UE: Turcja i Macedonia,

D艂ugo艣膰 trwania projektu: od 6 miesi臋cy do 2 lat.

Sk艂ad partnerstwa strategicznego: minimum 2 grupy/organizacje z 2 r贸偶nych kraj贸w europejskich uczestnicz膮cych w programie.

Gdzie sk艂ada膰 wnioski
Akcja ma charakter zdecentralizowany, wniosek sk艂ada koordynator grupy do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w swoim kraju.

Termin sk艂adania wniosk贸w w roku 2016:
鈥 2 lutego
鈥 26 kwietnia
鈥 4 pa藕dziernika
Projekty mog膮 si臋 rozpocz膮膰 nie wcze艣niej ni偶 cztery miesi膮ce po wyznaczonym terminie sk艂adania wniosk贸w.

We wszystkich podanych terminach wnioski sk艂ada si臋 do godziny 12.

Wi臋cej informacji znajduje si臋 na stronach: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, http://ec.europa.eu/education, http://ec.europa.eu/youth, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie, na stronach: 93鈥140, 237鈥246.