Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 2
Wymiar czasu pracy: pełny Okres zatrudnienia: Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

pomoc1

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, przygotowywanie projektów decyzji przyznających i odmownych, sporządzanie list wypłat wykorzystując do tego system komputerowy, rozliczanie przyznanych świadczeń.
2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego , przygotowywanie projektów decyzji przyznających i odmownych, sporządzanie list wypłat wykorzystując do tego system komputerowy, rozliczanie przyznanych świadczeń.
3. Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy społecznej wykorzystując do tego system komputerowy.
4. Terminowe i kompleksowe opracowywanie dokumentacji w zakresie realizacji powyższych świadczeń w tym odwołań od wydanych decyzji.
5. Prowadzenie komputerowej bazy danych dot. osób pobierających i ubiegających się o wyżej wskazane świadczenia za pomocą programu komputerowego.
6. Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń .
7. Udzielanie informacji w sprawach dot. powyższych świadczeń.
8. Sporządzanie wykazów zaległości, zobowiązań oraz zaangażowania środków finansowych dla wypłacanych świadczeń (dla potrzeb księgowości).
9. Kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydawane decyzje przez organ odwoławczy.
II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:
1. Wymagania konieczne
- wykształcenie:
*wyższe, preferowane kierunki: administracja lub pokrewne;
- minimum roczne doświadczenie pracy w jednostkach administracji publicznej;
- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
- dobry stan zdrowia;
- nieposzlakowana opinia;
- obywatelstwo polskie.
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office, Open Office, poczty elektronicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)
- znajomość przepisów prawa wymaganych na proponowanym stanowisku w szczególności ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz.2572 ze.zm), znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze. zm.), znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz.163)
- cechy osobowościowe: samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, kreatywność;
- znajomość obsługi programów komputerowych z grupy Top-Team TT (TT-Mieszkania, TT-Stypendia, TT-Pomoc);
- uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, komunikatywność;
- wysoka kultura osobista,
- poczucie odpowiedzialności;
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność pracy w zespole,
III. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kserokopia dokumentu tożsamości;
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły);
- kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
- kwestionariusz osobowy;
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- kserokopie świadectw pracy w tym dokumentujące wymagany staż pracy;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizowania zadań na stanowisku;
- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do naboru z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. , poz.1202 j.t.) "

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 2 z dopiskiem: „Nabór” w nieprzekraczalnym terminie do 29.07.2015 do godz. 14 :00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub nie dokonać wyboru spośród osób, które będę spełniały warunki formalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (74)836 52 45 .

Osoby, które będą spełniały warunku formalne zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

OPS nie zwraca dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach: bip.opspieszyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieszycach.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.

Agnieszka Koźmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej