UWAGA!  WŁAŚCICIELE, NAJEMCY I UŻYTKOWNICY NIERUCHOMOŚCI!
Od 24 lutego 2021 roku ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy do wspierania przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków tj. na zakup lub zakup i montaż urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dotacja udzielona będzie osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, będącymi właścicielami, współwłaścicielami (w tym wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione
Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Wszelkie działania związane z tą dotacją, aby zostały zakwalifikowane do dofinansowania, powinny zostać podjęte po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy wnioskodawcą a gminą.
Wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, na formularzu wniosku określonym w załączniku do niniejszych zasad, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.
Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2021.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pieszyce