14 lutego 2022 roku ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy do trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zbóż, słoma, pellety, wierzba energetyczna).


Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Wszelkie działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania, aby zostały zakwalifikowane do dofinansowania, powinny zostać podjęte po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy mieszkańcem a gminą.

Wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, na formularzu wniosku określonym w załączniku do niniejszych zasad, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.
Dofinansowanie przyznawane będzie wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2022.
Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż
1 500 zł.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2019
Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Pieszyce.

1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Pieszyce, zwana dalej dotacja jest udzielana na finansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zbóż, słoma, pellety, wierzba energetyczna).
2. Poprzez trwałą zmianę ogrzewania rozumiane jest całkowita likwidacja dotychczasowego ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym poprzez jego wyburzenie lub wymontowanie.
3. W przypadku pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne lub pieców objętych ochroną konserwatorską dopuszcza się jedynie odłączenie pieca od przewodu kominowego, poświadczonego opinią kominiarską.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Nieruchomości – rozumie się przez to lokal mieszkalny, lub budynek wielorodzinny z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi;
b) Wnioskodawca – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji
c) Gmina – rozumie się przez to Gminę Pieszyce
d) Przedsięwzięcie – rozumie się przez to działanie inwestycyjne, którego skutkiem jest trwała wymiana kotła lub pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła spełniające warunki opisane w niniejszych zasadach; wymiana nie dotyczy zmiany pieca na ekogroszek na ekologiczne źródło ciepła;
e) Koszty kwalifikowane – rozumie się przez to udokumentowane fakturami koszty przedsięwzięcia poniesione w okresie obowiązywania umowy na dofinansowanie
5. Do otrzymania dotacji nie kwalifikują się nieruchomości wykorzystywane sezonowo oraz budynki w budowie.
6. Dotacja celowa, o której mowa w pkt. 1 udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości.
7. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest brak zadłużenia finansowego Wnioskodawcy w stosunku do Gminy.
8. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym węglowym oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów powietrza na terenie gminy Pieszyce.
9. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru ekologicznego ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na Wnioskodawcy spoczywa także obowiązek przygotowania pod względem formalnym tj. powinien posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgody.
10. Dotacja, o której mowa w pkt. 1 może być udzielona:
a) osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokali mieszkalnych, ich najemcami lub użytkownikami (za zgodą właściciela), położonych na terenie gminy Pieszyce;
b) osobom fizycznym, będącymi właścicielami lokali mieszkalnych, ich najemcami lub użytkownikami (za zgodą właściciela), położonych na terenie gminy Pieszyce, którzy będąc przedsiębiorcami nie prowadzą działalności gospodarczej w lokalu, w którym nastąpi realizacja zadania inwestycyjnego;
c) wspólnotom mieszkaniowym w domach wielorodzinnych, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na trwalej likwidacji wspólnego dla całej nieruchomości (dotyczy nieruchomości, w których znajduje się kilka lokali mieszkalnych) systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym.
11. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, obejmujących:
a) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania tj. kotłów, pieców, z gwarancją, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniających wszelkie normy i posiadających dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski oraz musza posiadać certyfikat zgodności CE
b) zakup, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji związanej z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania;
c) modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego ekologicznego systemu ogrzewania.
12. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:
a) zakup urządzeń grzewczych przenośnych, niestanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości;
b) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, na biomasę;
c) zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze;
d) instalację w nieruchomości systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach);
e) instalację ogrzewania w nieruchomości, w których nie było żadnego ogrzewania;
f) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania przedsięwzięcia (np. projekt budowlany), robociznę własną wnioskodawcy oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień, pozwoleń itp. wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
13. Kwota dotacji wynosić będzie:
a) w przypadku lokali mieszkalnych do wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
b) w przypadku wspólnot mieszkaniowych w domach wielorodzinnych do wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
14. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce rozpatrywane będą w systemie całorocznym, na bieżąco, do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływających wniosków.
15. Wnioski rozpatrywane będą pod warunkiem ich kompletności. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zostaną odrzucone. Wnioskodawca pisemnie zostanie powiadomiony o odrzuceniu wniosku.
16. Prawidłowe i kompletne wnioski, po weryfikacji, które nie otrzymają w danym roku dofinansowania będą przesuwane do wypłaty na rok kolejny, w miarę wielkości kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Gminy.
17. Wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie pisemnej, na formularzu wniosku określonym w załączniku do niniejszych zasad, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
18. Załączniki do wniosku mogą być składane w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Gmina ma prawo zażądać okazania oryginału ww. dokumentów.
19. Rozpatrzenie wniosków nastąpi na podstawie załączonych dokumentów do wniosku oraz wizji w miejscu planowanego zadania inwestycyjnego potwierdzającej istnienie i użytkowanie przez wnioskodawcę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dokona Komisja ds. udzielania dotacji, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, zwana dalej Komisją, sporządzając pisemny protokół i opiniując złożone wnioski do otrzymania dotacji według niniejszych zasad.
20. Z tytułu braku zakwalifikowania wniosku do dotacji – wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie od Gminy Pieszyce.
21. Kryterium oceny wniosków:
- poprawność i kompletność wniosku
- stopień rozwiązania problemu
- czas realizacji.
22. Dotacja zostanie udzielona na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Gminę z wnioskodawcą i zrealizowaniu przedsięwzięcia. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem podpisania umowy wnioskodawcy z Gminą. Za datę poniesienia kosztów uznaje się datę wystawienia faktury.
23. Wypłata dotacji następuje po protokolarnym odbiorze prac i przyjęciu rozliczenia wykonania zadania inwestycyjnego, którego dokonuje Komisja.
24. Gmina Pieszyce zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji nowego ekologicznego ogrzewania w przeciągu 5 lat od dnia przekazania środków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w eksploatacji, zaprzestania eksploatacji lub powrotu do ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym przez Dotowanego zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych. Uprawnienie żądania zwrotu kwot dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od daty przekazania środków dofinansowania.
25. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania).

WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce