W środę 30 grudnia 2020 r. odbędzie się ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Obrady odbędą się stacjonarnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Początek obrad o godzinie 14:00.
Najważniejszym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu Gminy Pieszyce na 2021 rok, a w uroczystej części obrad zostaną złożone podziękowania p. Marcie Brzuszkiewicz – skarbnikowi Gminy Pieszyce.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 55/2020).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 56/2020 ).
6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
8. Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej o projekcie uchwały budżetowej.
9. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju o projekcie uchwały budżetowej.
10. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce dot. wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek.
11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 57/2020).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 58/2020 ).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (projekt nr 59/2020).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2021 (projekt nr 60/2020).
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 64/2020).
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pieszyce (projekt nr 65/2020)
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwolania Skarbnika Gminy (projekt nr 61/2020).
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powolania Skarbnika Gminy (projekt nr 62/2020).
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach.
21. Postanowienie proceduralne nr 1/2020 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2020 roku.
22. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat