Ostatnia sesja Rady Miejskiej Pieszyc rozpoczęła się od złożenia gratulacji Piotrowi Rakoczemu, który po raz trzeci został powołany do Powiatowej Rady Izby Rolniczej. Jak sam zainteresowany powiedział, pełnienie tak ważnej funkcji jest dla niego zaszczytem i jednocześniej wyróżnieniem. Wie doskonale, że obejmując kolejny raz to stanowisko, będzie pełnił funkcję reprezentanta grupy rolników z terenu Gminy Pieszyce. Trzykrotnie wygrane wybory potwierdzają tylko fakt, że Piotr Rakoczyjest cżłowiekiem, któremu ufa lokalne społeczeństwo, a ciężka codzienna praca popłaca i na pewno przynosi oczekiwane plony.

 

W sesji udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, Zastępca Komendanta KP Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, st. kpt. Aleksander Kucharczyk, jak i Zastępca Komendatna Komisariatu Policji w Bielawie, podinsp. Waldemar Kocyła, którzy to przedstawili Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.

Pieszyccy radni podczas sesji rozpatrzyli aż osiem projektów uchwał, a dotyczyły one będą m.in: określenia zasad przyznawania diet sołtysom. - Jeżeli chodzi o Gminę Pieszyce, jest to nowy projekt. Rada Miejska ma możliwość podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia diet dla sołtysów. Są to pieniądze wypłacane za poświęcony czas oraz poniesione nakłady w sprawowaniu mndatu sołtysa. Każdy z czterech sołtysów otrzyma 300 zł. miesięcznie, jednak żeby otrzymać tę kwotę trzeba być obecnym podczas sesji, gdy sołtys jest nieobecny wtedy potrąca mu się 20% - Ryszard Kondrat Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc.

Projekt uchwały dotyczył również zmian w budżecie Gminy Pieszyce na rok 2015. Innowacje dotyczą przesunięć między działami i rozdziałami, jednak jest to bardzo istotne, gdyż dzięki temu umożliwione będzie dofinansowanie remontu drogi w Bratoszowie. Głównym wykonawcą drogi jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, jednak Gmina Pieszyce przekaże na to zadnie
120 tysięcy złotych.

Podczas sesji powołany został zespół ds. wyboru ławników sądowych w kadencji 2016-2019:
1. Tadeusz Kożuch,
2. Paweł Michołap,
3. Sławomir Górski,
4. Anita Hałuszko.

Zadaniem zespołu będzie przedstawianie na sesji Rady Miejskiej w Pieszycach opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądowych.
- Osoby, które chciałyby zostać ławnikami sądowymi powinny odwiedzić stronę www.pieszyce.pl dokładnie BiP, gdzie znajduje się zakładka "wybory", konkretnie "wybory ławników", by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami - Ryszard Kondrat Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc.

Pozostałe projekty uchwał dotyczyły wykonania tablicy upamiętniającej prześladowania pieszyckich harcerzy z Harcerskiej Organizacji Podziemnej czy udzielenia dotacji w 2015 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.