Pewność zatrudnienia, godziwe zarobki, oraz ciekawa służba – wszystko to znajdziesz w formacji jaką jest POLICJA. Rekrutacja do służby w Policji 2020 trwa w sposób ciągły. Osoby przed ukończeniem 26 roku życia zarobią ponad 4000 złotych „na rękę”, wykonując odpowiedzialne urozmaicone zadania każdego dnia. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków jest gwarantem stabilności zatrudnienia.
rekrutacja2News
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie prowadzi standardową formę rekrutacji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 57.
Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 8754204 oraz 47 8754230.
Każdy zainteresowany służbą w Policji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Szczegóły można znaleźć na stronie:
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wazne_informacje/zostan_jednym_z_nas
kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów