Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie:
•części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
•części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, •części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nabór wniosków na dofinansowanie 21.04.2020News

Nabór wniosków o kolejne dofinansowania