W środę 27 maja odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Pieszyc. Pocztek obrad w sali narad Urzędu Miejskiego w Pieszycach o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Gratulacje dla Pana Stanisława Warchoła oraz zawodniczek UKS Sowa: Pauliny Martyki, Sylwii Martyki, Izabelli Szewczyk oraz Kariny Ambroży za wyniki sportowe podczas V Międzynarodowego Turnieju Zapaśniczego.
5. Życzenia dla przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie z okazji Dnia Strażaka.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2014 rok.
1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Pieszyce .
2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
- o przedłożonym sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2014 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pieszyce absolutorium za 2014 rok.
3) Merytoryczne wystąpienia radnych.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2014 rok (projekt nr 32/2015).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pieszyce absolutorium za 2014 rok (projekt nr 33/2015).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (projekt nr 44/2015).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (projekt nr 45/2015).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2015 rok (projekt nr 42 /2015).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 43/2015).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Pieszyce oraz zmianę statusu gminy z gminy miejskiej na gminę miejsko- wiejską ( projekt nr 35/2015 ).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek o numerach ewidencyjnych 19/1 i 28/1 w Pieszycach, obręb Środkowe, zabudowanych murem obronnym, stanowiących własność Gminy Pieszyce na rzecz Pana Mariana Hajduk (projekt nr 36/2015).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach (projekt nr 37/2015).
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Bratoszów-rejon cmentarza (projekt nr 47/2015).
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" (projekt nr 34/2015).
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Ziemi dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt nr 38/2015).
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt nr 39/2015).
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt nr 40/2015).
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt nr 41/2015).
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pieszyce na lata 2015-2020 (projekt nr 46/2015).
23. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Odpowiedzi na interpelacje.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zamkniecie sesji Rady Miejskiej.