Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001412 pn. ,,Bohuslavice – Pieszyce będą atrakcyjne jeszcze bardziej”

Całość zadania – 44 468,00 EUR

dotacja EFRR – 30 000,00 EUR

dotacja budżet Państwa – 1 176,47 EUR

wkład własny – 3 533,53 EUR

w ramach projektu zaplanowano:

- Zagospodarowanie części działki 250 obręb środkowe, pod miejsce rekreacji i wypoczynku

- wykonanie informatora/albumu

-wykonanie tablic informacyjnych

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.