Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

593/6

KW działki SW1D/00040261/1

Opis:

Lokal mieszkalny nr 1, położony na I piętrze

o pow. użytkowej 52,00 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 29,05%.

Nabywca lokalu będzie zobowiązany udostępniać wejście na strych znajdujące się w lokalu każdorazowo kiedy wystąpi taka konieczność spowodowana: remontem dachu, bieżącymi naprawami dachu oraz nagłymi wypadkami 

Położenie:

Gmina Pieszyce,  ul. Bielawska 2a, obręb Dolne

190

(udział 29,05%- 55,19 m2)

MS.31 - Zabudowa mieszkaniowa i usługowa średniej intensywności (1)

75.755,- zł

W tym udział w gruncie – 3.641- zł

7.500,-

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2018 r. o godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 

                       Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

 

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 16 października 2018 r.

 

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w określonym wyżej terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- osoby fizyczne - dowód tożsamości ,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających, 

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

- osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualny wypis z rejestru wynosi 3 miesiące),

- cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380) – obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z nieruchomością, jej stanem

    technicznym, warunkami jej zagospodarowania oraz dokumentacją .

Wgląd do mapy ewidencyjnej w celu zapoznania się z usytuowaniem działki można uzyskać na stronie publicznej geoportal.gov.pl 

 1. Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu oraz koszty dokumentacji wymienione

w protokole z przetargu, po odliczeniu wadium, należy wpłacić na konta Urzędu Miasta i Gminy            w Pieszycach:

należność za  nieruchomość -     Bank Spółdzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

koszty dokumentacji -               Bank Spółdzielczy nr 56 9527 0007 0036 6063 2000 0003

   

      w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 1. Koszty dokumentacji geodezyjnej, notarialnej oraz sądowe nabycia nieruchomości ponosi
  w całości kupujący.
 1. Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku ewentualnego wznowienia punktów granicznych wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej
  w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz Gminy.
 1. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami
  i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, pokój nr 12, tel. 074/ 8365- 268.
 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

Pieszyce, 5 września 2018 r.